Heri Haber

Özcan, Yenilginin Hesabını Soracak

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can 1461 Trab­zon mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan sos­yal med­ya he­sa­bın­dan sert bir me­saj ya­yın­la­dı.

Özcan, Yenilginin Hesabını Soracak
10 Eylül 2018 - 12:09 'de eklendi.

Ço­rum Be­le­di­yes­por Baş­ka­nı Fa­tih Öz­can 1461 Trab­zon mağ­lu­bi­ye­ti­nin ar­dın­dan sos­yal med­ya he­sa­bın­dan sert bir me­saj ya­yın­la­dı.

Kar­şı­laş­ma­yı 2. Baş­kan Mus­ta­fa Şe­ker, Baş­kan Yar­dım­cı­la­rı Ha­mit Işık ve Mus­ta­fa Al­tun­ka­ya ile bir­lik­te iz­le­yen Baş­kan Fa­tih Öz­can maç so­nun­da bü­yük bir ha­yal kı­rık­lı­ğı ya­şa­dı. Otur­du­ğu yer­den uzun sü­re kal­ka­ma­yan ve üzün­tü­sü­nü ya­şa­yan Öz­can ma­çın ar­dın­dan ise sos­yal med­ya he­sa­bın­dan sert me­saj­lar ver­di.

Öz­can ‘Ki­lo­met­re­ler­ce uzak­lar­dan ge­lip ma­çın bi­tiş dü­dü­ğü­ne ka­dar ta­kı­mı­mı­zı yal­nız bı­rak­ma­yan, fe­da­kar ta­raf­tar­la­rı­mı­za ga­li­bi­yet se­vin­ci ya­şa­ta­ma­ma­nın üzün­tü­sü içe­ri­sin­de­yim. Siz­le­re ya­şat­tı­ğı­mız üzün­tü­nün he­sa­bı so­ru­la­cak­tır, içi­niz ra­hat ol­sun. Bu yo­lun so­nun­da ya se­ve se­ve ya da se­ve se­ve o ku­pa Ço­rum’a ge­le­cek­tir’ de­di.

SON DAKİKA HABERLERİ
İLGİLİ HABERLER